Annons
197 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
#1 2014, oktober 20 - 19:41
Marina
Bild för Marina
 Offline
Senast sedd: 1 dag 19 tim sedan
Moderator
Medlem: 2010-04-14 19:00

Moms på bröstförstoring & annan estetisk kirurgi!

Skatteverket gjorde nyligen ett ställningstagande om att estetiska operationer utan medicinsk motivering ska beläggas med moms! Så har inte varit fallet tidigare, och detta skulle alltså kunna betyda att priserna går upp betydligt.

Källa:Skatteverket

Så här skriver de, men utan att förtydliga fr o m  när det ska träda i kraft. Det kan ju tolkas som "omgående", men jag ska försöka få reda på om det blir fr o m 2015. Det kanske finns skäl att skynda sig att boka sin operation, och alternativet lån kanske blir mer fördelaktigt än att spara, om det är så. Men man bör ju förstås ha fattat ett genomtänkt beslut om ATT genomgå ett ingrepp ändå..!

 

EDIT kl 21:22: Enligt tillämpningslänken nedeerst står det att det i normalfallet inte ska avse redovisningsperioder före 2015-01-01, dvs sedan kommer det att gälla.

 

 

Skatteverkets ställningstaganden

 

Estetiska operationer och behandlingar - mervärdesskatt

Datum: 2014-09-30

Område: Mervärdesskatt

 
 

Dnr/målnr/löpnr:

 

131 532863-14/111

 

1 Sammanfattning

Estetiska operationer och behandlingar som görs i rent kosmetiskt syfte utan att vara medicinskt motiverade är skattepliktiga tjänster. Utmärkande för sådana ingrepp är att de utförs uteslutande i syfte att förändra och/eller förbättra utseendet och bara utförs som en följd av patientens eget önskemål.

Estetiska operationer eller behandlingar som till någon del är medicinskt motiverade är från skatteplikt undantagen sjukvård. Bedömningen av om ingreppet är medicinskt motiverat ska göras av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården inom ramen för deras legitimation.

Rekonstruktion av kroppsdelar efter olycka eller sjukdom och åtgärdande av medfödda missbildningar är sådan sjukvård som är undantagen från skatteplikt. Enligt Skatteverket får sådana operationer och behandlingar anses vara medicinskt motiverade.

2 Frågeställning

Skatteverket anser att Högsta förvaltningsdomstolens dom, HFD 2013 ref. 67, avseende estetiska operationer och behandlingar, medför att rättsläget har ändrats för bedömningen av vilka sjukvårdstjänster som är undantagna från skatteplikt.

Skatteverket redogör därför i detta ställningstagande för verkets uppfattning om vad som utgör skattepliktiga estetiska operationer och behandlingar. Ställningstagandet innebär en ändring i sak av verkets tidigare syn på estetiska operationer och behandlingar på så sätt att vissa blir skattepliktiga.

3 Gällande rätt m.m.

Omsättning av tjänster som utgör sjukvård är undantagen från skatteplikt. Med sjukvård förstås att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt vård vid barnsbörd om åtgärderna vidtas vid sjukhus eller någon annan inrättning som drivs av det allmänna eller inom enskild verksamhet vid inrättningar för sluten vård, eller om åtgärderna annars vidtas av någon med särskild legitimation att utöva yrke inom sjukvården (3 kap. 4 och 5 §§ mervärdesskattelagen [1994:200], ML).

Motsvarande bestämmelser finns i artikel 132.1 b och c i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet.

Med sjukvård och sjukvårdande behandling menas medicinska åtgärder i syfte att ställa diagnos, ge vård och om möjligt bota sjukdomar eller komma till rätta med hälsoproblem. För att utgöra undantagen sjukvård eller sjukvårdande behandling ska syftet med de medicinska åtgärderna därmed vara att skydda – inbegripet även bevara och återställa – hälsan hos människor (C-384/98 D punkten 18, C-212/01 Unterpertinger punkterna 39-41 och C-307/01 d’Ambrumenil punkterna 57-59).

I den mån estetiska operationer och behandlingar utförs i syfte att behandla eller tillhandahålla vård för personer som till följd av sjukdomar, skador eller medfödda kroppsfel är i behov av estetisk kirurgi, skulle de kunna omfattas av begreppet ”sjukvård” eller ”sjukvårdande behandling” i mervärdesskattedirektivet. Ingrepp som utförs av rent kosmetiska skäl kan däremot inte anses omfattas av dessa begrepp (C-91/12, PFC Clinic, punkten 29).

De transaktioner som är undantagna från skatteplikt enligt mervärdesskattedirektivet kan även avse psykiska hälsoproblem. Den rent subjektiva uppfattning som en person som genomgår ett estetiskt ingrepp har om ingreppet är i sig inte avgörande vid bedömningen av om ingrepp har ett terapeutiskt syfte. Då denna bedömning är av medicinsk karaktär måste den nämligen grunda sig på medicinska överväganden gjorda av medicinskt kvalificerad personal. Att tjänsterna tillhandahålls eller utförs av legitimerad personal eller att det är sådan personal som tar ställning till syftet med ingreppen kan påverka bedömningen av om ingreppen omfattas av undantaget (C-91/12, PFC Clinic, punkterna 33-36).

Bestämmelserna i ML om undantag från skatteplikt för sjukvård ska förstås så att de endast ska tillämpas på sådana medicinska åtgärder som utförs i syfte att diagnostisera, tillhandahålla vård för och bota sjukdomar eller hälsoproblem eller i syfte att skydda, upprätthålla eller återställa människors hälsa. Sådana estetiska operationer och behandlingar som utförs med annat syfte omfattas inte av undantaget från skatteplikt (HFD 2013 ref. 67).

4 Bedömning

Det är syftet med en åtgärd eller ett ingrepp som avgör om åtgärden eller ingreppet är från skatteplikt undantagen sjukvård.

Estetiska operationer och behandlingar som görs i ett rent kosmetiskt syfte utan att vara medicinskt motiverade är skattepliktiga tjänster. Utmärkande för sådana ingrepp är att de utförs uteslutande i syfte att förändra och/eller förbättra utseendet och bara utförs som en följd av patientens eget önskemål.

Ingrepp med kosmetiska syften kan utföras av såväl legitimerad som icke-legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Medicinska överväganden kan behöva göras inför ett ingrepp med kosmetiskt syfte såsom bedömning av t.ex. vilket allmäntillstånd patienten har, sjukdomsbild i övrigt, eller ökad benägenhet för blödningar. Att sådana överväganden är nödvändiga för ingreppet är i sig inte tillräckligt för att ingreppet ska bedömas som en från skatteplikt undantagen sjukvårdstjänst. Det kan därför vara fråga om skattepliktiga tjänster även om det är legitimerad personal som faktiskt utför ingreppet och medicinska överväganden är nödvändiga för att utföra ingreppet.

Estetiska operationer och behandlingar som är medicinskt motiverade är från skatteplikt undantagen sjukvård. Det är legitimerad personal inom hälso- och sjukvården som ska göra bedömningen att åtgärden är medicinskt motiverad. Den legitimerade personalen ska göra bedömningen inom ramen för sin legitimation. Så länge åtgärden är medicinskt motiverad är det från skatteplikt undantagen sjukvård.

Estetiska operationer eller behandlingar kan utföras mot bakgrund av att de både är medicinskt motiverade och har ett kosmetiskt syfte. Skatteverket gör bedömningen att om ingreppet till någon del är medicinskt motiverat är det från skatteplikt undantagen sjukvård.

Rekonstruktion av kroppsdelar efter olycka eller sjukdom och åtgärdande av medfödda missbildningar är sådana åtgärder som är medicinskt motiverade. Sådana åtgärder handlar om att förbättra funktionen och att patienten utifrån en antagen normalitet bedöms vara i medicinskt behov av behandlingen. Rekonstruktiva ingrepp är således från skatteplikt undantagen sjukvård.

En omständighet som talar för att det är från skatteplikt undantagen sjukvård är att åtgärden finansieras av någon av de offentliga sjukvårdshuvudmännen.

Nedan följer olika exempel som behandlar tre olika situationer tillsammans med bedömning av om tjänsten är skattepliktig eller inte.

Exempel 1

En person genomgår en bröstförstoring. Ingreppet görs i rent kosmetiskt syfte och utan att legitimerad personal inom hälso- och sjukvården har bedömt att åtgärden är medicinskt motiverat. Personen bekostar ingreppet med egna medel. En sådan bröstförstoring är en estetisk operation som inte omfattas av undantaget för skatteplikt. Det är således fråga om en skattepliktig tjänst.

Exempel 2

En person har fått allvarliga brännskador. Personen genomgår vård som är offentligt finansierad för att återställa utseendet till det som var före skadan. Som en del av vården behöver personen enligt en medicinsk bedömning gjord av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården genomgå hudtransplantationer och ärrkorrigering. Ingreppen hos vårdgivaren bekostas av det offentliga. En sådan operation är en estetisk operation som omfattas av undantaget för skatteplikt. Det är således fråga om en skattefri tjänst.

Exempel 3

En person har gått ner kraftigt i vikt och genomgår bukplastik för att bli av med överskottshud. Personen genomgår operationen på eget initiativ och bekostar ingreppet med egna medel. Legitimerad personal inom hälso- och sjukvården har gjort bedömningen att operationen också är medicinskt motiverad. En sådan operation är därför en estetisk operation som omfattas av undantaget från skatteplikt. Det är således fråga om en skattefri tjänst.

 

Moderator, medlemsansvarig och delägare i POF.
46 år, 164 cm, 63 kg?
Ca femton års trasslig brösthistorik som finns beskriven i min profil, som ligger till grund för mitt engagemang i POF.
Rösta gärna i våra undersökningar och ta del av andras svar!

Annons
2014, oktober 20 - 19:49
Bröstlisa
Bild för Bröstlisa
 Offline
Senast sedd: 3 år 2 månader sedan
Silver
Medlem: 2014-09-25 20:58

Det hoppas jag inte har bokat tid den 24/2:(

2 barn, 28år, 163 cm, 50 kg
Strl före op 75 B
Strl efter op ??
Konsultation 25/9 Johan Nordquist , Bellakliniken
Konsultation 5/2 Johan Nordquist , Bellakliniken
Op 24/2
620 cc Silimed bakom bröstmuskeln

2014, oktober 20 - 20:03
Bröstlisa
Bild för Bröstlisa
 Offline
Senast sedd: 3 år 2 månader sedan
Silver
Medlem: 2014-09-25 20:58

Hur får man reda från när det gäller ???

 

2 barn, 28år, 163 cm, 50 kg
Strl före op 75 B
Strl efter op ??
Konsultation 25/9 Johan Nordquist , Bellakliniken
Konsultation 5/2 Johan Nordquist , Bellakliniken
Op 24/2
620 cc Silimed bakom bröstmuskeln

2014, oktober 20 - 20:05
Mulberry (ej verifierad)
Bild för Mulberry

Men va? Vet någon vilken procent det rör sig om? Har bokat operation 2/1 (bokade i början av september) skulle kännas så surt att behöva betala flera tusenlappar till när jag redan ska pröjsa 65 000..

Annons
2014, oktober 20 - 20:06
DubaiLady
Bild för DubaiLady
 Offline
Senast sedd: 6 månader 2 veckor sedan
Silver
Medlem: 2014-08-17 23:59

Följer

3 barn, 32 år,164cm,66kg
Strl före op:75C/80B
Strl efter op: vet inte
Konsultation 15/10-2014 dr.Tuve Mårtensson,Citadellkliniken
Op 12/2-2015 dr.Tuve Mårtensson,Citadellkliniken
Ankarlyft
Mentor coh 2 texturerad 500cc hp bakom bröstmuskeln
St

2014, oktober 20 - 20:09
Yeny
Bild för Yeny
 Offline
Senast sedd: 4 år 8 månader sedan
Silver
Medlem: 2013-01-25 14:44

men oj! :(

följer! 

22år, 150cm, 50kg
Strl före: 70A/B
Strl efter: ?
Vill helst uppnå: Visuell stor C-kupa/liten D-kupa. Vill även få en finare form på brösten (mer fylliga)
Konsultation: 17/9-14 Laser & Estetik Patrik Höjier
Operation: 12/11-14 Allergan Responsive Gel

2014, oktober 20 - 20:10
Mulberry (ej verifierad)
Bild för Mulberry

Enligt länken tolkar jag det som att det börjar gälla 1/1-15... Eller?

Annons
2014, oktober 20 - 20:11
bellle
Bild för bellle
 Offline
Senast sedd: 6 månader 6 dagar sedan
Silver
Medlem: 2014-07-15 19:35

Neej! Jag har också bokat op den 30.1.!

2 barn, 30 år, 158cm, 56 kg Strl före op: urammad 75B? (65E enligt Change) Storlek efter op: 70G/75F. Konsultation 24.10 hos Patrik Höijer och Örjan Gribbe. Op 30.1 på L&E. Släta runda Mentor 500cc bakom muskeln. Hög profil, coh 2.

2/11-16 Bröstlyft och byte till Mentor 275cc mediumplus profil, coh1. Laser & Estetik.

2014, oktober 20 - 20:12
Bröstlisa
Bild för Bröstlisa
 Offline
Senast sedd: 3 år 2 månader sedan
Silver
Medlem: 2014-09-25 20:58

Tillämpningsinformation för Skatteverket: Ställningstagande utfärdat 2014-09-30 ”Estetiska operationer och behandlingar; mervärdesskatt”

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för verkets uppfattning om när estetiska operationer och behandlingar är skattepliktiga till mervärdesskatt. Ställningstagandet innebär en ändring i sak av verkets tidigare syn på estetiska operationer och behandlingar på så sätt att vissa blir skattepliktiga.

Med anledning av detta bör Skatteverkets åtgärder vid kontroll, som föranleds av ställningstagandet, vara framåtsyftande. Beslut på initiativ av verket bör därför, i normalfallet, inte avse utförda tjänster under redovisningsperioder före 2015-01-01

2 barn, 28år, 163 cm, 50 kg
Strl före op 75 B
Strl efter op ??
Konsultation 25/9 Johan Nordquist , Bellakliniken
Konsultation 5/2 Johan Nordquist , Bellakliniken
Op 24/2
620 cc Silimed bakom bröstmuskeln

2014, oktober 20 - 20:15
Yeny
Bild för Yeny
 Offline
Senast sedd: 4 år 8 månader sedan
Silver
Medlem: 2013-01-25 14:44

vadå så det kommer att träda i kraft 1/1-15? någon som vet hur pass mycket dyrare det kommer att bli?

22år, 150cm, 50kg
Strl före: 70A/B
Strl efter: ?
Vill helst uppnå: Visuell stor C-kupa/liten D-kupa. Vill även få en finare form på brösten (mer fylliga)
Konsultation: 17/9-14 Laser & Estetik Patrik Höjier
Operation: 12/11-14 Allergan Responsive Gel

Annons
2014, oktober 20 - 20:19
Tvillingmamma
Bild för Tvillingmamma
 Offline
Senast sedd: 4 år 6 månader sedan
Silver
Medlem: 2014-09-06 21:39

Fast har man ammat och brösten är borta tycker jag läkaren kan bedöma det som motiverat, dvs att man slipper moms.
Är ju inget läkaren vinner på ang momsen..

3 Barn, 35år, 170cm ca 65kg
Stl före op:80A
Stl efter op ca 80c-d enligt patrik
Konsultation 6/9 Patrik Höijer, laser och estetik
Op 10/10 Patrik höijer